O nás

Náš management je již více než 20 let odpovědný za rozvoj, aplikaci interních provozních pravidel a implementaci procesů u mezinárodních koncernů a středně velkých firem. Naše činnost je zaměřena zejména na oblast bezpečnosti, ochrany bezpečnosti práce, protipožární ochrany a ochrany životního prostředí, tedy na to, kde může být ohroženo zdraví a život člověka. Jako součást nejrůznějších týmů pro krizový management jsme získali rovněž zkušenosti z mnoha jiných důležitých oblastí. Systém compliance jsme zaváděli daleko dříve, než se toto téma stalo v mezinárodním měřítku tak důležitým.

Již několik let provádíme audity compliance a vzhledem k našim mimořádně přesným analýzám jsme byli jako externisté často pověřováni funkcí Chief Compliance Officer. Naše zápisy se staly pevnou součástí systémů compliance a slouží jako předloha dceřiným firmám.

Náš tým tvoří soudní znalci, forenzní specialisté na průzkum veřejného mínění a odborníci z oblasti IT, kteří prověřují ochranu dat a informací. Právníci pro oblast compliance a forenzní auditoři jsou odpovědní za právní účinnost našich dokumentů a jsou nepostradatelnou součástí našeho týmu. Tvoří základ, na kterém stavíme naši činnost.

Vzhledem k existenci 60 možných oblastí a asi 11 000 pravidel (Stefan Behringer (Hrsg.) – Compliance für KMU) není žádný interní CCO středně velké firmy schopen kontrolovat celý systém a uvádět do praxe nejnovější texty zákonů. Je proto zřejmé, proč právě systém compliance by měl získat zvláštní postavení.

Jako jedni z prvních pracujeme s normou ISO 19600 a implementujeme pro ni zkušební standardy.

Sjednejte si osobní schůzku. Jsme Vám k dispozici.

Chief Compliance Officer (CCO)

CCO by měl být zkušený a bezúhonný člověk, vnímavý a inteligentní. Slovo inteligence pochází z latinského výrazu „intellegere“ a znamená „rozumět“ (doslova „volit mezi“). Musí umět rozpoznat souvislosti a dokázat je při jednání aplikovat. Měl by mít pevné sebevědomí, aby dokázat odolat i v případě, kdy se setká s překážkami. Zcela jistě totiž osoba v této funkci nebude tou, která se může „zalíbit lidem všem“.

Pokud však bude zastávat svou funkci dobře, mohou se vynaložené náklady firmě mnohonásobně vyplatit.

CCO by měl zajistit, aby firma, její vedení a pracovníci dodržovali všechny zákony, národní a mezinárodní normy a způsob jednání obvyklý v daném oboru.

Musí rovněž prověřovat, zda je zaručeno dodržování určitých vlastních závazků managementu, které jsou obvykle zakotveny v individuálním firemním kodexu (Code of Conduct).

Profese CCO je jedinečná a není řečeno, že ji může zastávat pouze právník. Dobrý CCO je schopen logického, strategického a interdisciplinárního myšlení, umí se přizpůsobit neustále se měnícím rámcovým podmínkám a dokáže poskytovat v jednotlivých případech konkrétní doporučení k určitému jednání.

Protože politici i ekonomové se shodují v názoru, že korupce a jiná přestoupení zákonů a předpisů mohou naší společnosti přivodit závažné škody, je rostoucí poptávka po činnosti CCO nevyhnutelná a odrazí se v budoucnu i na platové hladině této profesní skupiny.

Její přijetí ve firmě však nebude nakonec záviset na tom, zda budou finanční náklady stlačeny na nejnižší možnou míru a zda bude docházet k co nejmenším možným konfliktům s kolegy a nadřízenými.

Cílem compliance je poukazovat např. na možné zeštíhlení procesů a úspory v personální oblasti či dodávat poskytováním informací důležité podněty ke změnám ve firmě.

Jako důvěryhodný partner se CCO zabývá obavami a informacemi, které upozorňují na trestné nebo podezřelé jednání, a ve své funkci vystupuje jako poradce vedení firmy. Zásadně není nikdo oprávněn udělovat CCO příkazy, a to ani právní oddělení, interní revize, oddělení kontroly nebo rizikového managementu.

CCO je povinen podávat a také podává zprávy výhradně členovi představenstva. CCO musí firemní politiku a rozhodování jednotlivců posuzovat vždy globálně. V případě středně velkých firem mohou být z důvodu nákladů nebo náročnosti jeho úkoly předány externí osobě, které bude funkce Compliance Officer svěřena. Této osobě mohou být rovněž předány určité oblasti a funkce stávající firmy.

Proč externí Compliance Officer?

Jak již bylo na začátku řečeno, je CCO vystaven konfrontaci s kolegy a nadřízenými. Tato situace je samozřejmě tím obtížnější, jestliže má z minulosti pozitivní i negativní zkušenosti s osobami ve firmě. U externího CO tato překážka nehrozí, přichází do firmy s objektivním nadhledem a nezaujatý. Rozhodnutí, která mohou být v některých případech nepopulární, jsou pro něj podstatně snazší, zejména pokud se jedná o přestupky týkající se členů vedení firmy.

Pokud by došlo na občanské či trestní soudní řízení, bude jeho argumentaci jakožto externí osoby věnována vždy větší pozornost, než by tomu bylo v případě zaměstnance, kterému je možné podsouvat úmysl, že si chce zachovat své pracovní místo. Při úvaze, že náklady na funkci CCO jsou stejné v případě vlastního zaměstnance i externisty, se často zapomíná na to, že se nejedná pouze o jednu osobu, ale že je třeba zřídit celé oddělení, které s CCO spolupracuje. U středně velkých podniků hovoříme o cca 11 000 pravidlech. Související náklady v případě externího CO odpadají.

Externí CO by měl pro zajištění své pozice a zachování své nezávislosti být angažován na určité období, pokud nedojde k právně relevantním námitkám. Prodloužení jeho smlouvy by mělo být projednáno přiměřeně před jejím ukončením.

Seminář Awareness

Compliance si berou všichni do úst, ale co to znamená při každodenní práci pro konkrétního pracovníka?

Pro skladníka, který se dívá jinam, když něco „upadne z kamionu“, účetní, která víkend s doprovodem pro vedoucího oddělení velkoryse zaúčtuje do položky „různé“ nebo pro prokuristu, který stráví krátkou dovolenou s vedoucím stavebního úřadu, aby urychlil stavbu nové haly. Žádné zacházení s osobními daty podle zákona, neboť kde končí všechny žádosti o zaměstnání? Žádný krizový management pro případ katastrofy ani žádné školení odpovědných pracovníků v zacházení s nebezpečnými látkami. Do toho patří i úklidový personál! Precizní kontrola oblastí bezpečnosti práce, požární ochrany, ochrany životního prostředí a bezpečnosti je nezbytná, protože v těchto oblastech hrozí nebezpečí pro zdraví a život pracovníků. A mediálně probírané zprávy o zraněních nebo ztrátách na životech v důsledku opomenutí nebo hrubě nedbalého jednání znamenají pokles reputace na samé dno.

Těchto několik mále příkladů ukazuje, jak daleko sahá odpovědnost.

Ať se jedná o pokus o osobní obohacení, špatně chápanou loajalitu vůči nadřízenému nebo firmě nebo jednoduše nevědomost, to všechno může vyústit v závažné občanskoprávní a/nebo trestněprávní důsledky pro vedení firmy a všechny zúčastněné. V případě otevřené nebo skryté korupce státních orgánů to může vést dokonce k nucené likvidaci firmy s konfiskací všech aktiv.

Náš denní seminář Awareness upozorňuje pracovníky na přípustné a zakázané jednání a chrání je před porušováním platných předpisů jakéhokoli druhu. Etické zásady a chápání společné odpovědnosti zprostředkováváme také v interaktivních rozhovorech, takže na konci dne každý ví, jak se má v budoucnosti chovat. To platí i pro vedení, které samozřejmě tuto kulturu musí propagovat vlastním příkladem.

Stávající legislativa v nejrůznějších zemích EU předpokládá, že takový seminář je naprosto nezbytný. Nepostradatelně patří k funkčnímu systému Compliance a společně s analýzou rizik se chápe jako podklad pro takový systém.

Naše zkušenosti s tímto seminářem a ohlasy pracovníků jsou stoprocentně pozitivní. Kladně byla oceňována objasnění a výklady často obtížně srozumitelných pravidel a zásad platných v každodenní praxi.

HUMAN POWER s.r.o.

Pařížská 67/11, 110 00 Praha 1 – Josefov (sídlo)
Vstavačová 2750/14, 155 00 Praha 5 (kancelář)
+420 251 613 237, +420 602 285 125
info@human-power.cz, www.humanpower-cos.com