Německo

Soud formuluje rozsáhlé povinnosti vedení firem voblasti compliance

Zemský soud Mnichov I odsoudil bývalého finančního ředitele velké německé firmy k náhradě škody ve výši 15 milionů eur. Vobčanskoprávním řízení se soudci podrobně zabývali povinnostmi compliance. Podle názoru soudu musí vedení firmy pečovat o to, aby se za pomoci systému řízení commpliance systematicky předcházelo rizikům a byla prováděna pravidelná kontrola a sledování.

Němečtí soudci se poprvé podrobně zabývali povinnostmi vyplývajícími pro člena vedení firmy z kodexucompliance. Zemský soud Mnichov I odsoudil bývalého finančního ředitele jednoho zpodniků DAX kvůli porušení jeho organizačních povinností kzaplacení náhrady škody ve výši 15 milionů eur. Během jeho působnosti ve firmě došlo kzahraničním úplatkům. Rozsudek tak naznačuje další směr: „Soud se jasně vyjádřil kprávním podkladům odpovědnosti compliance, kterou nese vedení firmy a dozorčí rada i kpožadavkům na efektivní a produktivní systém řízení compliance“, říká Christoph E. Hauschka, expert PwC.

Systémem řízení compliance předcházet porušování práva

Už ze své podstaty je odpovědnost compliance právně jednoznačně upravena: představenstvo musí usilovat o to, aby firma byla organizována a kontrolována tak, aby byly dodrženy všechny právní předpisy. Ktomuto účelu je nutné přesně analyzovat hrozící rizika, aby bylo možné provést příslušná preventivní opatření. „Pouze tehdy, budou-li opatření compliance zaměřena přímo na konkrétní rizika, může člen představenstva vpřípadě potřeby doložit, že udělal všechno potřebné“, říká Andreas Wermelt, rovněž expert PwC. Ale podle názoru soudců by to zpravidla nemělo dojít až tak daleko. Zemský soud Mnichov I vychází ztoho, že fungující systém řízení compliance dokáže porušení práva zachytit hned vpočátcích.

Každé představenstvo musí upozorňovat na problémová místa

Udržovat a průběžně sledovat systém řízení compliance je úlohou celého představenstva. „Musí být přitom jasně stanoveno, kdo ponese hlavní odpovědnost“, říká Wermelt. Každý jednotlivý člen představenstva je přitom povinen představenstvo upozornit na možná problémová místa systému a měl by dokonce zapojit i dozorčí radu, pokud jeho návrhy na zlepšení nebudou vpředstavenstvu rozumně projednány. Nedostatečný systém řízení compliance nebo nedbalá kontrola představují porušení povinností představenstva, jehož důsledkem může být osobní odpovědnost jednotlivých členů.

Systém compliance pro individuální ohrožení

Kromě jasné organizační struktury a kompetencí se fungující systém řízení compliance vyznačuje tím, že představensto průběžně kontroluje jeho účinnost. „Pokud budou vrámci této kontroly zjištěna problémová místa a přestupky, musí být systém vhodným způsobem upraven nebo ztěchto skutečnostní musí být vyvozeny osobní důsledky“, říká Wermelt. Vpřípadě, který projednával zemský soud Mnichov I, nedokázal bývalý finanční ředitel soudu srozumitelně vysvětlit, proč při zřizování a kontrole systému řízení compliance zanedbal potřebnou řádnou péči. Podle mínění soudu by mu totiž muselo být jasné, že přijatá opatření nejsou dostatečná pro dodržování zákonných předpisů a nemohou tedy zaručit účinnost celého systému řízení compliance.

Rozsudek má dalekosáhlé důsledky

„Zajímavým aspektem je také to, že trestněprávní vyšetřovací řízení bylo předem zastaveno“, říká Hauschka. Trestněprávní předpisy totiž pro odsouzení zpravidla vyžadují úmysl. „Pro občanský proces ale postačí již porušení povinnosti zdůvodu mírné nedbalosti, aby mohla být uplatněna odpovědnost zakládající povinnost náhrady škody. Je nutné vycházet ztoho, že tento rozsudek si bude vpříštích letech připomínat řada vedení firem a dozorčích rad“, říká Wermelt. „Soudní spor projednávaný u zemského soudu Mnichov I ukázal, že vedení firmy ani její dozorčí grémium by nemělo podceňovat riziko občanskoprávní odpovědnosti vpřípadě přestupků vůči zásadám compliance.“

Vedení firmy by se pravidelně mělo zabývat následujícími otázkami:

  • Pokrývá stávající systém řízení compliance individuální rizika, která mohou firmu ohrozit?
  • Jsou opatření odvozená zrizik compliance dostatečná ktomu, aby zabránila možnému přestoupení zákona, ztížila je, resp. postihla?
  • Je představenstvo schopno plnit svou kontrolní povinnost, aby mohly být podle potřeby prováděny úpravy?
Zdroj: PwC

Podvod se subvencemi v „Mladé dílně“: jednatel odsouzen

Bývalý jednatel „Mladé dílny“ byl odsouzen kvůli podvodu se subvencemi. Uváděl nižší příjmy, aby získal vyšší příspěvky.

Patřil ktěm, kteří by ve městě za sociální projekt dýchali. Dnešní dvaašedesátník byl po dlouhá léta tváří neziskové společnosti sručením omezeným „Mladá dílna“ založené při evangelické diakonii, která všesti dílnách nabízela vzdělání a kvalifikaci nezaměstnaným mladistvým. Byl úspěšný, všichni ho chválili, udělili mu vyznamenání „Augsburská cena budoucnosti 2011“.

Podmínka na 22 měsíců

Štěstí mu stále ještě přeje – ve středu se dozvěděl, že nebude muset do vězení. Protože podváděl při podávání žádostí o subvence a obohatil společnost o příspěvky ve výši 280000 eur, které jí nepříslušely, odsoudil ho senát složený ze soudců zlidu spředsedající soudkyní Simone Früchtl kpodmínečnému trestu vdélce trvání 22 měsíců.

Očividně nebylo příliš obtížné ukousnout si za pomoci upravených čísel zlákavého koláče nabízeného státem a Evropským sociálním fondem (ESF). Aby získala příspěvky na vzdělávání 65 znevýhodněných mladých lidí, musela „Mladá dílna“ vžádostech vyčíslit a dodatečně doložit příjmy a výdaje na jednotlivé projekty.

Podvod odhalila kontrola

Čím byly příjmy zčinnosti dílen jako zahradnictví, krejčovství nebo zámečnictví nižší, tím vyšší byly příspěvky. Jednatel uvedl vletech 2008 a 2009 velmi nízké příjmy celkem u šesti projektů a na základě toho přiteklo téměř o 280000 eur více, než mělo. Při kontrole prováděné Bavorským střediskem pro rodinu a sociální věci (ZBFS) pak nesrovnalosti vyplavaly na povrch a 62letý jednatel musel koncem května 2012 opustit svoji židli. Udělal to s „těžkým srdcem“, jak se před obvodovým soudem vAugsburgu nyní přiznal.

Po jednání za zavřenými dveřmi, kterého se zúčastnila jeho obhájkyně Andrea Moosrainer, státní zástupkyně Christina Wilhelm a soudci, přiznal bývalý jednatel kajícně: „Dělal jsem to výhradně vzájmu mladistvých a je mi to strašně líto. Byla obrovská chyba věřit, že takovým způsobem jde něco financovat“. Budiž ještě řečeno, že Spolkový pracovní úřad o své příspěvky nepřišel.

Bezplatná práce vdůchodu

„Mladá dílna“ vAugsburgu musela neoprávněně získané subvence vrátit. „Dobrodinec“ je dnes zaměstnán u jiné dceřiné společnosti diakonie. Před soudem řekl, že chce všechno nahradit a až půjde do důchodu, bude pro diakonii pracovat zadarmo.

Zdroj: Augsburger Allgemeine

Spolkový soudní dvůr potvrdil rozsudek nad bývalým jednatelem společnosti Trienekens

Karlsruhe/Kolín (ddp). Spolkový soudní dvůr (BHG) vKarlsruhe potvrdil odsouzení bývalého jednatele společnosti Trienekens za napomáhání při zpronevěře. Hardy Fuß, bývalý poslanec zemského sněmu za SPD si tedy odpyká tříletý trest, stejně jako jeho spoluobžalovaný své dva roky a deset měsíců, jak vpátek sdělil BHG. Vzhledem kprůtahům vřízení dlouhém skoro rok a půl mají však již devět, resp. osm měsíců ztoho trestu za sebou.

Oba bývalí jednatelé dvou dceřiných společností koncernu na likvidaci odpadu Hellmut Trienekens byli vkvětnu 2008 odsouzeni zemským soudem vKolíně kvůli napomáhání ke zpronevěře vsouvislosti skolínským skandálem kolem odpadů. Soud považoval za prokázané, že obžalovaní vletech 1998 až 2001 převedli na pokyn pana Trienekense platby vcelkové výši více než devět milionů německých marek (asi 4,6 mil. eur) do „černé kasy“ koncernu.

Trienekens sám tuto „černou kasu“ uloženou ve schránce ve Švýcarsku používal asi od roku 1993 na financování tzv. užitečných výdajů, které neměly projít účetnictvím. Platby byly deklarovány jako hrazení pohledávek jiných firem.

Oba bývalí jednatelé požádali o revizi rozsudku zdůvodu procesních a věcných námitek. Spolkový soudní dvůr však nyní revizi zamítl jako neodůvodněnou.

Původně žaloba vsouvislosti skolínským skandálem kolem odpadů směřovala i proti samotnému Trienekensovi. Zdůvodu pochybností o jeho způsobilosti jednání před soudem bylo řízení proti ostatním obžalovaným vroce 2006 odděleno a vedeno jako samostatné. Trienekens byl mezitím rozsudkem zemského soudu vKolíně z 23. března tohoto roku zdůvodu zpronevěry ve čtyřech případech pravomocně odsouzen kcelkovému podmíněnému trestu odnětí svobody na dva roky a kpeněžité pokutě ve výši 720 denních sazeb.

Zdroj: financial.de

Whistleblowing a compliance

Business Keeper AG vyvinula jedinečný informační systém – business Keeper Monitoring System (BKMSÒ System) a trvale se tím zapsala do povědomí vtakových oblastech jako je správa hodnot, compliance a udržitelnost.

Cílem je systematické využívání interních informací pro včasné a efektivní odhalování rizik ve firmě a správě.

Přestupky vůči zákonům a normám působí nejen kalkulované materiální a nemateriální škody vpodniku; kromě právních důsledků je nutné počítat i spoškozením pověsti. Interní procesy probíhající vsouvislosti sobjasňováním takových případů a různá reorganizační opatření spolykají značné zdroje a vneposlední řadě mají negativní vliv na firemní kulturu a motivaci pracovníků.

Jestliže ve většině případů bývá odhalení hospodářské kriminality samotnou firmou nebo správou čistě náhodné, představují informace samotných pracovníků druhý nejčastější důvod zjištění takové nekalé činnosti.

Systém informátorů může vzhledem k jejich znalostí interní situace vytvořit důležitý pilíř pro řízení rizik.

Studie potvrzují, že whistleblowing je nejefektivnější metoda odhalování. Již jenom existence systému a stím související vyšší pravděpodobnost odhalení má sama o sobě preventivní účinek. Firmy bez systému informátorů utrpí průměrně dvakrát tak vysoké materiální ztráty než ty, které jsou schopny nabídnout bezpečný komunikační kanál.

Chtěli bychom podpořit hospodářství a společost při zachovávání etických norem, aniž bychom se tím dotkli struktury a procesů u našich zákazníků.

Zdroj: Business Keeper AG

Smrtelný pracovní úraz

Jednatel odsouzen pro zanedbání snásledkem smrti

[24.9.2013] Nadřízení, kteří berou ochranu bezpečnosti práce na lehkou váhu, musí počítat strestněprávními důsledky. Po smrtelném úrazu učně potrestal zemský soud Osnabrück dva jednatele podmínečným odnětím svobody. Další jednatel a vedoucí výroby dostali peněžitý trest.

Případ:

Ve firmě na výrobu skla vDersumu došlo včervenci 2010 ke smrtelnému úrazu. 19letý učeň se při práci naklonil nad brusku skla a ta ho zachytila.

Kdyby byla zajištěna bezpečnostní opatření, nemuselo k tragickému pracovnímu úrazu vůbec dojít.

Do hledáčku vyšetřovatelů se dostali tři jednatelé, vedoucí výroby a vedoucí údržby. Knim se pak připojil ještě pracovník úřadu živnostenského dozoru, který policii a profesnímu sdružení zpočátku podal o události falešné informace.

Rozhodnutí:

Soudci zemského soudu Osnabrück prohlásili všech pět obžalových vinými. Podle přesvědčení trestních soudců jsou odpovědni za manipulaci sbezpečnostním zařízením, resp. o ní věděli.

Dva ze tří jednatelů byli zdůvodu usmrcení znedbalosti odsouzeni kpodmínečnému trestu každý na 6 měsíců. Kromě toho jim byla udělena peněžitá pokuta, opět každému ve výši 100000 eur.

Starší zjednatelů podepsal smlouvu o vyučení a byl proto za učně odpovědný. Soudci jsou přesvědčeni o tom, že mladší jednatel nechal demontovat původně na brusce skla umístěná bezpečnostní zařízení proto, aby zvýšil produktivitu zařízení.

Podmíněné tresy, peněžité pokuty při podmínce, peněžité tresty a pokuta

Třetímu jednateli, odpovědnému ve firmě pouze za prodej, byla ztitulu přestupku proti § 130 zákona o přestupcích udělena pokuta ve výši 10000 eur, protože zanedbal svou povinnost dozoru jako spolumajitel podniku.

Vedoucí výroby byl odsouzen za usmrcení znedbalosti, protože byl odpovědný za přidělování práce učňům a o stavu stroje odporujícím zásadám bezpečnosti věděl. Peněžitý trest si senát vyhradil.

Vedoucí údržby, který měl bezpečnostní zařízení demontovat, byl odsouzen kpeněžitému trestu ve výši 3 600 eur.

Pracovník živnostenského dozoru byl zdůvodu pokusu o maření potrestání jiných osob podle zákona odsouzen kpeněžitému trestu 9000 eur. Jeho falešné výpovědi na policii a před profesní organizací měly zakrýt stav vpodniku, který neodpovídal zásadám bezpečnosti.

Zdroj: BUNDVERLAG

Zemský soud Stuttgart odsoudil jednatele společnosti BSB Captura GmbH knáhradě škody

Zemský soud Stuttgart odsoudil rozsudkem z8.8.2013 jednatele společnosti BSB Captura GmbH kzaplacení náhrady škody ve výši 8215,97 eur. Společnost nacházející se vlikvidaci byla knáhradě škody odsouzena již dříve dílčím rozsudkem pro zmeškání.

Od kdy je firma úvěrový ústav?

Soud zdůvodnil své rozhodnutí vůči jednateli tím, že se provinil proti zákonu o ochraně, protože jeho společnost nabízela bankovní obchody spočívající vpřijímání cizích peněžních vkladů, které podle § 1 odst. 1 věta 2 bod 2 zákona o bankách (KWG) podléhají povolení, aniž by toto povolení podle § 32 odst. 1 KWG měla. Soud považoval přitom za prokázané, že společnost BSB Captura GmbH je nutné považovat za úvěrový ústav podléhající povolení, protože prováděla bankovní činnost vtakovém rozsahu, který vyžaduje provoz zřízený obchodnickým způsobem.

BSB Captura totiž koupila četné kapitálové životní pojistky, resp. smlouvy o stavebním spoření vmilionové výši, realizovala odkupní hodnotu kapitálových pojistek, resp. aktuální částky stavebního spoření vůči pojišťovnám a stavebním spořitelnám a odložila závazky na výplatu kupní ceny pojištěncům a střadatelům a tím si nechala poskytovat půjčky, které lze považovat za vratné peníze veřejnosti ve smyslu § 1 odst. 1 věta 2 bod 1 KWG. Podle zjištění soudu zakládá obchodní model společnosti BSB Captura bankovní obchod spočívající vpřijímání cizích peněžních vkladů, který podléhá povolení (s odkazem na rozhodnutí správního soudu Frakfurt n.M. BKR 2011, 427 Rn. 28, 34 a další).

Tím, že jednatel jako orgán společnosti BSB Captura prováděl bankovní obchody bez povolení BaFin, provinil se podle názoru zemského soudu Stuttgart proti § 32 odst. 1 věta 1 KWG a naplnil současně podstatu trestného činu § 54 odst. 1 bod 1 alt. 2 KWG ve spojení s § 14 odst. 1 bod 1 trestního zákoníku.

Zemský soud Stuttgart považuje opatření ke kontrole za nedostačující

Ani obhajobu obžalovaného jednatele, že si předem vyžádal radu experta, zemský soud Stuttgart nepřijal. Zemský soud zhodnotil kontrolní opatření přijatá před zahájením obchodní činnosti jako nedostatečná, tj. zjišťování, zda nákup nároků zpojistných smluv a smluv o stavebním spoření by mohl představovat bankovní obchod spočívající vpřijímání cizích peněžních vkladů podléhající povinnému povolení. Zejména prý není dostatečné, že se jednatel společnosti zabývající se bankovními obchody spočívajícími vpřijímání cizích peněžních vkladů před zahájením takové činnosti neinformuje o eventuálním požadovaném povolení. Zahájení činnosti podléhající povolení je podle § 32 KWG přípustné teprve tehdy, je-li uděleno požadované povolení. Na uplynutí lhůty pro opravný prostředek vtomto případě nezáleží. Protože povolení nebylo kdispzoici, musí podle názoru zemského soudu Stuttgart jednatel nést odpovědnost.

Ani upozornění na to, že tehdejší nucený správce společnosti BSB Captura peníze zpronevěřil, nepřimělo zemský soud Stuttgart ktomu, aby uznal, že jednatel nemusí za náhradu škody nést odpovědnost.

Kromě uplatněné hlavní škody přiznal soud žalobci i ušlý zisk ve výši 501,15 eur. To představuje průměrné zúročení ve výši 6 % ročně, které žalobce odůvodnil propadnutím svých pojistek.

Specializovaný advokát Dr. Sven Tintemann zkanceláře Dr. Schulte a partner, advokáti, komentuje výsledek takto:

„Odsouzení jednatele se dalo předpokládat. Kdo provádí obchod podléhající povolení na vlastní pěst, musí jako jednatel počítat sosobní odpovědností. Výmluvy zde mnoho nepomohou. Kdo nemá povolení od Spolkového úřadu pro dozor nad finančními službami (BaFin), nemůže se odpovědnosti vyhýbat. Potěšitelné je, že soud přiznal poškozenému 6% prok na částku životního pojištění. Vtom hodně překročil částku úroků, která obvykle bývá přisouzena.“

Rozsudek ještě není pravomocný, protože obžalovaný jednatel může využít práva na odvolání. Další informace tedy přineseme.

Zdroj: Dr. Sven Tintemann

Podvod a zpronevěra u firmy BRK Mühldorf: bývalý jednatel odsouzen

Bývalý krajský vedoucí BRK Kreisverband Mühldorf byl odsouzen k18 měsícům vězení za podvod a zpronevěru. Muž složil před soudem rozsáhlé doznání.

Bývalý jednatel společnosti BRK Mühldorf byl kvůli pojistnému podvodu, falešnému účtování cestovních nákladů a příliš vysoké částce ve smlouvě o zrušení pracovního poměru své asistentky odsouzen ke ztrátě svobody na 18 měsíců spodmínkou na dva roky. wochenblatt.de. informoval, že řízení proti asistence bylo zdůvodu nepatrného zavinění zastaveno.

Skandál BRK ještě nekončí

Skandál BRK kolem bývalého jednatele vMühldorfu ovšem ještě neskončil. Nyní se při rozhovoru pro noviny Mühldorfer Wochenblatt ke slovu přihlásila druhá zastupující předsedkyně spolkového svazu BRK. A jasně se vyjadřuje krozsudku proti bývalému jednateli. Tvrdí, že mnozí pracovníci BRK vMühldorfu prý vminulosti trpěli pod autoritářským způsobem řízení. Všichni zúčastnění jsou prý sice rádi, že řízení je skončeno, ale kvýši trestu se nikdo nechce vyjadřovat. Jeden zpostižených prý rozsudek označil jako „vlk se nažral, koza zůstala celá“.

Morální cena jednání

Soudce měl v odůvodnění rozsudku podle druhé zastupující předsedkyně BRK Mühldorf poukázat na to, že předmětem trestního řízení nemůže být hodnocení chování. Pracovníci BRK by ale rádi slyšeli jiná slova. Je pochopitelné, že se na věc dívají jinak.

Vsoučasné době se zkoumá, co by BRK Kreisverband Mühldorf mohl požadovat. Pokusí se uplatnit všechno, co jen je možné.

zdroj: retter.tv

Obvodový soud odsoudil bývalého jednatele

Gemünderský obvodový soud dal nyní poprvé za pravdu žalobci, který žaloval zkrachovalého dodavatele energie TelDaFax o náhradu škody. Dva bývalí jednatelé TelDaFax nyní musí muže odškodnit.

Poprvé dal nyní obvodový soud za pravdu žalobci, který vznesl žalobu proti nesolventnímu dodavateli energie TelDaFax.

Zdůvodu bydliště žalobce se řízení konalo vGemündu. Vprocesu postupoval soud podle vyjádření kanceláře „Häger Rechtsanwälte“ vEuskirchen, která zastupuje celou řadu dalších mandantů zkraje spodobnými pohledávkami.

SPORNÁ ČÁSTKA: 419,97 EUR PLUS ÚROKY

Jednatelé TelDaFax byli odsouzeni zaplatit žalobci 419,97 eur plus úroky. Bylo jim rovněž uloženo uhradit náklady řízení.

Zákazník zaplatil firmě TelDaFax zálohu vdomnění, že přislíbený el.proud mu bude vbudoucnu dodán. Koncern však byl podle názoru soudu vokamžiku vystavení účtu již zralý ke krachu. Tím se podle obvodového soudu oba jednatelé dopustili trestného činu podvodu. Rozsudek je možné si přečíst na internetové stránce advokátní kanceláře zastupující žalobce.

Zdroj: Kölner Stadtanzeiger