Chief Compliance Officer (CCO)

CCO by měl být zkušený a bezúhonný člověk, vnímavý a inteligentní. Slovo inteligence pochází z latinského výrazu „intellegere“ a znamená „rozumět“ (doslova „volit mezi“). Musí umět rozpoznat souvislosti a dokázat je při jednání aplikovat. Měl by mít pevné sebevědomí, aby dokázat odolat i v případě, kdy se setká s překážkami. Zcela jistě totiž osoba v této funkci nebude tou, která se může „zalíbit lidem všem“.

Pokud však bude zastávat svou funkci dobře, mohou se vynaložené náklady firmě mnohonásobně vyplatit.

CCO by měl zajistit, aby firma, její vedení a pracovníci dodržovali všechny zákony, národní a mezinárodní normy a způsob jednání obvyklý v daném oboru.

Musí rovněž prověřovat, zda je zaručeno dodržování určitých vlastních závazků managementu, které jsou obvykle zakotveny v individuálním firemním kodexu (Code of Conduct).

Profese CCO je jedinečná a není řečeno, že ji může zastávat pouze právník. Dobrý CCO je schopen logického, strategického a interdisciplinárního myšlení, umí se přizpůsobit neustále se měnícím rámcovým podmínkám a dokáže poskytovat v jednotlivých případech konkrétní doporučení k určitému jednání.

Protože politici i ekonomové se shodují v názoru, že korupce a jiná přestoupení zákonů a předpisů mohou naší společnosti přivodit závažné škody, je rostoucí poptávka po činnosti CCO nevyhnutelná a odrazí se v budoucnu i na platové hladině této profesní skupiny.
Její přijetí ve firmě však nebude nakonec záviset na tom, zda budou finanční náklady stlačeny na nejnižší možnou míru a zda bude docházet k co nejmenším možným konfliktům s kolegy a nadřízenými.

Cílem compliance je poukazovat např. na možné zeštíhlení procesů a úspory v personální oblasti či dodávat poskytováním informací důležité podněty ke změnám ve firmě.
Jako důvěryhodný partner se CCO zabývá obavami a informacemi, které upozorňují na trestné nebo podezřelé jednání, a ve své funkci vystupuje jako poradce vedení firmy. Zásadně není nikdo oprávněn udělovat CCO příkazy, a to ani právní oddělení, interní revize, oddělení kontroly nebo rizikového managementu.
CCO je povinen podávat a také podává zprávy výhradně členovi představenstva. CCO musí firemní politiku a rozhodování jednotlivců posuzovat vždy globálně. V případě středně velkých firem mohou být z důvodu nákladů nebo náročnosti jeho úkoly předány externí osobě, které bude funkce Compliance Officer svěřena. Této osobě mohou být rovněž předány určité oblasti a funkce stávající firmy.